Polityka prywatności

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest EWĘ KRAJEWSKĄ  BUTTERFLY  COUTURE, z siedzibą w Gdyni , 81-507, ul. Przemyska 6 ,  numer Regon:  193018349  numer NIP:  958 129 0150   (zwana dalej „Właściciel”)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w sklepie Ewa Krajewska Butterfly Couture

2. Administrator umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pełne korzystanie ze strony internetowej, w tym dokonywania transakcji i płatności za pliki muzyczne, dokumenty i inne materiały dydaktyczne dostępne na stronie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Administrator przetwarza dane w celu realizacji usług i zamówień a także w celu przygotowywania dla Użytkowników dedykowanych ofert i promocji.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę o otrzymywaniu informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji, czy wyprzedaży.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach wypełniania prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym, m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku na adres ewabutterflay@gmail.com

RODZAJ DANYCH
– Imię
– Nazwisko
– adres e-mail
– nr telefonu
– dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia
– dane firmy do faktury
– numer NIP

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Ewa Krajewska Butterfly Couture przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług. W celach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), 0J L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

5.PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoja zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bez podawania przyczyny.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunąć jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

Shopping Cart
Scroll to Top